Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Thursday, December 3, 2009

Aktiviti 11 : Ulasan Jurnal

Impact of an Action Research Instructional Model:Student Teachers as Reflective Thinkers

Penyataan Masalah

Dilakukan kerana pengkaji melihat persekitaran pendidikan berlaku percanggahan ideologi di antara guru-guru terhadap model pengajaran. Kekurangan inisiatif oleh guru baru untuk menyediakan model pengajaran yang tersendiri. Guru baru merasakan mereka tidak mempunyai kuasa untuk menyediakan model pengajaran yang mengikut kefahamannya.

Bagaimana Pengkaji Melapor Penyataan Masalah

Pengkaji melihat kepada perkembangan semasa sektor pendidikan melalui pemerhatian di mana kebanyakan guru baru tidak menyediakan model pengajaran yang tersendiri sebaliknya lebih suka mengikuti trend sedia ada. Pengkaji cuba untuk mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah ini. Pengkaji mendapatkan maklumat awal melalui kitaran proses sedia kajian penyelidikan paradigma. Data dalam kajian ini termasuk penyelidikan reflektif terhadap jurnal pengajaran, bersama dengan tugasan-tugasan pelajar dan teks daripada perbincangan dalam talian.

Minute Math: An Action Research Study Of StudentSelf-Assessment

Pelajar kurang dapat menguasai sifir matematik. Menghafal sifir dan jadual matematik merupakan sebahagian daripada kurikulum sekolah. Maka pengkaji ingin melihat penilaian kendiri pelajar, samaada kegiatan menghafal akan menambah hasil pembelajaran disamping pengetahuan biasa fakta-fakta matematik.

Bagaimana Pengkaji Melapor Penyataan Masalah

Pengkaji mendapat kebanyakan pelajar sekarang lemah dalam matapelajaran matematik. Data diperolehi dengan melihat pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Pelajar didapati menghadapi kesukaran dalam menghafal sifir matematik. Pengkaji melaporkan penyataan masalah berdasarkan masalah utama yang dihadapi oleh pelajar iaitu menghafal. Pengkaji cuba menyelesaikan masalah ini dengan mengadakan satu program yang di harap dapat membantu pelajar.

Raising School Attendance: a case study of good practice in monitoring and raising standard.


Peningkatan kadar ketidakhadiran dan pemontengan pelajar ke sekolah. Pengkaji merasakan ianya merupakan masalah yang besar dan memerlukan langkah pencegahan segera. Pengkaji mengkaji punca-punca yang menyebabkan pelajar tidak hadir dan ponteng bagi mendapatkan jalan penyelesaian yang sesuai.

Bagaimana Pengkaji Melapor Penyataan Masalah

Pengkaji mengumpul data dengan melihat markah yang diperolehi oleh pelajar sepanjang ujian yang dijalankan. Data daripada setiap kelas di analisis secara berasingan kerana persekitaran penilaian bilik darjah adalah berbeza. Data daripada kedua-dua kelas digabungkan untuk digunakan dalam mengutarakan persoalan mengenai kepentingan penglibatan pelajar.

0 comments: