Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Tuesday, November 10, 2009

TUGASAN 3 : LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM

LAPORAN 1

Tajuk Pembentangan : Meningkatkan Pemahaman dan Suasana pembelajaran Pelajar Bagi Subjek Biologi Tingkatan 4 Menggunakan Kaedah Peta Minda Secara Berkumpulan

Nama Pembentang : Hasmalina Binti Hamzah dan Hazwin Dalila Harris

Kajian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mewujudkan keseronokan dalam diri pelajar terhadap subjek biologi yang merujuk kepada topik nutrisi. Kajian ini bermula dengan pernyataan masalah yang dilakukan oleh guru untuk mengenalpasti punca sebenar dan kaedah yang sesuai untuk digunakan.

PERNYATAAN MASALAH

1. Melihat kepada tahap kesukaran pelajar untuk memahami isi kandungan subjek biologi.
2. Kebanyakan pelajar memandang subjek biologi sebagai satu subjek yang membosankan.
3. Mendorong guru untuk mencari jalan penyelesaian yang dapat membantu pelajar dalam memahami subjek biologi.
4. Kaedah peta minda secara berkumpulan di pilih kerana ianya dilihat sebagai satu kaedah yang paling berkesan dalam memahami subjek biologi.

METADOLOGI

Perancangan (2minggu)
Pemerhatian guru terhadap tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru membuat perancangan instrumen yang akan digunakan.
Tindakan (1 minggu)
Guru memilih topik dalam subjek biologi dan aktiviti dilakukan dalam 3 waktu pengajaran Biologi.
Pemerhatian(1 minggu)
Guru membuat pemerhatian dan catatan sepanjang kerja kumpulan dilakukan.
Refleksi (1 minggu)

Penilaian kendiri oleh guru hasil daripada pemerhatian, borang kaji selidik dan temubual.
Di antara instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah:
1. Rancangan harian guru yang berdasarkan silibus subjek Biologi dalam topik nutrisi iaitu topik yang digunakan dalam pelaksanaan kajian.
2. Tontonan video-CD ROM yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar
3. Kertas mahjong untuk membuat peta minda
4. Crayon warna
5. Pemain MP3 (Perakam suara)

Kaedah pengumpulan dan penganalisian data:

1. Pemerhatian pengkaji ke atas sampel yang dikenalpasti
2. Borang kaji selidik untuk menilai tahap pencapaian pelajar.
3. Temubual berstruktur dan tidak berstruktur.
Melalui ketiga-tiga kaedah tersebut penganalisian data dilaksanakan untuk membuat penilaian terhadap keberkesanan kajian ke atas sampel pelajar. Penganalisian data dilakukan berpandukan ketiga-tiga kaedah yang digunakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan pengkaji dapat mengenalpasti kriteria-kriteria yang diperlukan dalam kajian.

SAMPEL KAJIAN

60 responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 Al-Biruni dan Al-Farabi di Sek. Agama Men. Bestari.

IMPLIKASI KAJIAN

Setiap kajian yang dilakukan akan mempunyai implikasi-implikasi yang tertentu. Berdasarkan kajian yang dilakukan ini, terdapat implikasi yang dapat dikenalpasti.
1. Dari segi pemerhatian guru dapat melihat pelajar lebih aktif dan seronok dalam melakukan tugasan dimana mereka tidak kekok atau berasa malu untuk berinteraksi di dalam kumpulan. Hasilnya, tugasan yang dilakukan lebih kretif dan lengkap.

2. Dari segi borang kaji selidik di mana terdapat 3 tema yang dilakukan iaitu tema kefahaman, tema suasana keseronokan, dan tema komunikasi berkesan. Daripada tema-tema implikasi kajian yang dapat dikenalpasti menunjukkan perubahan yang ketara daripada sebelum dan selepas kajian dilakukan. Di mana pelajar lebih memahami topik dengan mudah, lebih seronok dan lebih yakin dalam komunikasi bersama guru dan rakan.

3. Dari segi temubual pula implikasi yang dapat dikenalpasti ialah terdapat perbezaan terhadap temubual yang dilakukan terhadap pelajar sebelum dan selepas pelaksanaan kajian. Kebanyakan pelajar seronok dengan kaedah peta minda. Kaedah ini dapat membantu mereka agar lebih bersifat interaktif dan dapat bertukar idea tentang sesuatu perkara.

APA YANG DAPAT DIPELAJARI DARIPADA KAJIAN YANG DILAKUKAN

Daripada kajian yang telah dilakukan saya dapat memahami serba sedikit mengenai bagaimana perjalanan proses penyediaan sesuatu kajian tindakan dilakukan. Pengunaan kaedah peta minda yang dilakukan dilihat dapat membantu guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya juga merupakan satu kaedah yang perlu dipraktikkan oleh guru sebagai salah satu langkah untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti.

PENDAPAT

Pada pendapat saya berdasarkan kajian yang dilakukan ianya adalah bersesuaian dengan maksud kajian tindakan. Ini adalah kerana pengkaji melakukan kajian untuk melihat tahap peningkatan pemahaman dan suasana pembelajaran pelajar dengan menggunakan kaedah yang dipilih oleh pengkaji. Kajian ini dilaksanakan hasil daripada pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji yang mendapati pelajar sukar untuk memahami isi kandungan subjek biologi. Pelajar turut memandang subjek biologi sebagai satu subjek yang membosankan. Ekoran daripada itu pengkaji mengambil keputusan untuk melakukan kajian bagi menyelesaikan masalah ini. Langkah awal yang dilakukan oleh pengkaji menunjukkan kajian yang dilakukan adalah untuk melakukan penambahbaikan dan ianya menepati konsep kajian tindakan.


LAPORAN 2

Tajuk Pembentangan : Meningkatkan Penglibatan Pelajar Secara Aktif Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran dengan Mempelbagaikan Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM)

Nama Pembentang : Nurkhalisah Bt Mustapa, Nadiah Bt Yusof dan Hafizah Bt Mohamed

Kajian dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P & P).

PENYATAAN MASALAH

1. Pelajar kurang melibatkan diri dalam proses P & P yang dilakukan.
2. Guru mengenalpasti faktor yang menyebabkan pelajar kurang melibatkan diri sewaktu proses P & P dilaksanakan.
3. Temubual terhadap guru-guru dan pelajar.
4. Kaedah pengajaran berbentuk syarahan tanpa penggunaan alat bantu mengajar (ABM) menjadi faktor utama pelajar tidak melubatkan diri.
5. Kaedah penggunaan ABM yang pelbagai digunakan untuk meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam P & P.

METADOLOGI

1. Mengenalpasti isu, masalah atau situasi yang hendak dikaji
2. Merancang penyelidikan
3. Melaksanakan tindakan
i. Power point
ii. Gambarajah yang menarik
iii. Permainan dan muzik
iv. Bahan maujud
4. Memerhati dan mengumpul data atau maklumat dan menganalisis.
5. mereflek dan menilai kesan kajian tindakan

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

1. Pemerhatian
2. Temubual
3. Keputusan Ujian

SAMPEL KAJIAN

Terdiri daripada 90 orang pelajar tingkatan 4 Arif, 4 Amanah, dan 4 Dinamik di Sekolah Menengah Seremban Jaya, Seremban.

IMPLIKASI KAJIAN

Pemerhatian
Guru mendapati pelajar lebih seronok dan bersedia untuk untuk mengikuti proses P & P. Pelajar lebih mudah untuk memahami topik dengan penggunaan ABM yang menarik dan pelbagai. Penglibatan pelajar dalam proses P & P semakin meningkat.

Temubual
Hasil temubual dengan pelajar guru mendapati hampir keseluruhan pelajar menyatakan lebih berminat dan seronok untuk belajar. Mereka mengatakan lebih yakin untuk mengemukakan soalan kepada guru.

Keputusan ujian
Analisis keputusan ujian bulanan yang telah di jalankan oleh pihak sekolah, guru mendapati terdapat peningkatan dari segi kelulusan pelajar terhadap subjek yang diajar dengan menggunakan ABM yang pelbagai.

APA YANG DAPAT DIPELAJARI DARIPADA KAJIAN YANG DILAKUKAN

Melalui kajian yang dilakukan ini dapat menambahkan pengetahuan saya terhadap situasi sebenar alam persekolahan. Di sini dapat dilihat guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan kejayaan pelajar. Saya juga dapat melihat betapa pentingnya kajian timdakan dilakukan di sekolah untuk membaiki polisi sedia ada dan melakukan penambahbaikan untuk kepentingan bersama. Penggunaan ABM yang pelbagai merupakan kaedah yang mesti dilaksanakan oleh semua guru di sekolah untuk memastikan pelajar member tumpuan sepenuhnya semasa proses P & P.

PENDAPAT

Pada pendapat saya berdasarkan kajian yang dilakukan ianya adalah bersesuaian dengan maksud kajian tindakan. Ini adalah kerana pengkaji melakukan kajian untuk melihat tahap peningkatan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). Penggunaan BBM yang pelbagai dapat menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses P&P. Pelaksanaan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji melalui pemerhatian, temubual, dan berdasarkan keputusan ujian merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam kajian tindakan. Pengkaji cuba untuk melakukan penambahbaikan terhadap cara penglibatan pelajar yang agak kurang dalam proses P&P. Ini juga telah menunjukkan pengkaji melakukan kajian tindakan.
KEKUATAN
# Pengumpulan data dilakukan dalam pelbagai sumber dan teknik, dengan ini data yang diperolehi lebih tepat dan dapat membantu penyelidik melakukan kajian.
KELEMAHAN
#Pengkaji tidak menetapkan contoh ABM yang telah digunakan semasa melakukan kajian tindakan.
PENAMBAHBAIKAN
#Pengkaji perlu menetapkan alat ABM yang digunakan dan hasil yang diperolehi dari segi penglibatan pelajar dari semua ABM yang digunakan

0 comments: