Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Friday, November 13, 2009

Aktiviti 5 : Tugasan 1 (Buku) & Tugasan 4 (Mini Kajian Tindakan)

1. MENGAPA guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan

# Untuk melakukan penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang telah diamalkan.
# Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman profesionalisme sebagai seorang pendidik.
# Sebagai satu langkah kepada guru untuk memajukan diri dalam bidang pendidikan dan dapat membantu pelajar untuk lebih mudah memahami topik yang diajar.
# Mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang melibatkan prestasi guru dan pencapaian pelajar.
# Proses untuk menjana idea-idea baru bagi meningkatkan taraf pendidikan.
# Untuk memperbaiki teknik pengajaran yang boleh menarik minat pelajar-pelajar untuk lebih melibatkan diri di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2. MENGAPA anda ingin melakukan tajuk yang dipilih untuk mini kajian anda

Tajuk Mini Kajian Tindakan :

“Kaedah Demonstrasi, Kad Imbasan dan Perisian Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran(P&P)”

Ahli Kumpulan : Huda Suhaily Binti Adam
Norafifah Binti Yaacob
Wan Nooraini Binti Wan Muhammad

Pengenalan:

Kaedah Demonstrasi juga dikenali sebagai kaedah tunjuk cara. Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah begitu berkesan apabila digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai peneguhan terhadap pemahaman sampel kajian tindakan iaitu pelajar bermasalah pembelajaran.
Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji sejauhmana pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini boleh digunakan oleh guru ketika peringkat set induksi, perkembangan atau penutup ketika proses P&P dijalankan. Penggabungan kad imbasan dan perisisan komputer seperti Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan dapat mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar ketika P&P dilaksanakan. Perisian komputer boleh digunakan oleh guru dalam perlaksaaan menyampaikan isi pengajran dan aktiviti yang melibatkan pelajar.

Persoalan kajian tindakan

1) Bagaimanakah guru menguji tahap kefahaman pelajar bermasalah pembelajaran selain dari penggunaan perkataan?
2) Bagaimanakah guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang dapat meningkatkan penglibatan pelajar bermasalah pembelajaran?
3) Adakah melalui penggunaan kad imbasan yang pelbagai dan perisian komputer dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dalam penyamapikan kefahaman mereka terhadap isi pengajaran yang disampaikan?


Relevan:
# Kaedah demonstrasi akan memudahkan pelajar dalam memahami topik yang di ajar oleh guru.
# Guru dapat menunjukkan isi kandungan topik pembelajaran secara praktikal.
# Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P.
# Melalui kad imbasan, sekurang-kurangnya dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru.
# Perisian komputer yang pelbagai seperti gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
# Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif

0 comments: