Tingkatkan Ilmu

Tingkatkan Ilmu

Thursday, November 12, 2009

TUGASAN 2 : JURNAL

HURAIAN JURNAL

JURNAL 1

Impact of an Action Research Instructional Model:
Student Teachers as Reflective Thinkers


Oleh : Alcione N. Ostorga
Ver6nica L6pez Estrada
University of Texas-Pan American

JURNAL 2

Minute Math: An Action Research Study Of Student
Self-Assessment

Oleh : Susan M. Brookhart, Marissa Andolina, Megan Zuza dan Rosalie Furman

JURNAL 3

Raising School Attendance: a case study of good practice in monitoring and raising standard.

Oleh :
Ken Reid
Swansea Institute of Higher Education, Swansea, UK

Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik

Jurnal ini mengkaji tentang satu usaha bagi menggalakkan satu pendirian yang reflektif oleh guru-guru baru. Menerangkan tentang kajian terhadap satu model pengajaran untuk guru-guru praperkhidmatan di peringkat prasiswazah. Kajian ini dikembangkan melalui pendekatan kajian tindakan untuk membangunkan model pengajaran.

Jurnal ini menerangkan tentang kajian yang dilakukan untuk melihat pencapaian kendiri pelajar melalui satu perlaksanaan projek iaitu “Minit matematik”. Projek ini dijalankan dengan melibatkan pelajar-pelajar meramal dan melihat graf skor pencapaian mereka dalam tempoh masa satu minggu sekali semasa ujian dilakukan yang merangkumi 0-9 fakta pendaraban yang melibatkan sifir matematik. Pelajar juga dapat melihat kemajuan dan kejayaan mereka menghafal tugasan pembelajaran dan strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah. Penilaian kendiri pelajar di anggap berjaya pada pusingan di mana pelajar dapat memantau pengajian metematik mereka sendiri.

Satu kajian kes yang membincangkan isu pengurusan dan pemantauan bagi mengurangkan kadar ketidakhadiran dan ponteng di sekolah

Apakah Masalah yang dijadikan kajian

1) Dilakukan kerana pengkaji melihat persekitaran pendidikan berlaku percanggahan ideologi di antara guru-guru terhadap model pengajaran.

2) Kekurangan inisiatif oleh guru baru untuk menyediakan model pengajaran yang tersendiri.

3) Guru baru merasakan mereka tidak mempunyai kuasa untuk menyediakan model pengajaran yang mengikut kefahamannya.

Pelajar kurang dapat menguasai sifir matematik. Menghafal sifir dan jadual matematik merupakan sebahagian daripada kurikulum sekolah. Maka pengkaji ingin melihat penilaian kendiri pelajar, samaada kegiatan menghafal akan menambah hasil pembelajaran disamping pengetahuan biasa fakta-fakta matematik.

1) Peningkatan kadar ketidakhadiran dan pemontengan pelajar ke sekolah.

2) Punca-punca yang menyebabkan pelajar tidak hadir dan ponteng

Sample dan Setting Kajian

Sampelnya terdiri daripada pelajar-pelajar yang merupakan bakal-bakal guru yang mengambil kursus seminar pengajaran pada semester akhir semasa mereka dalam proses kerja kursus mahasiswa.

Terdiri daripada empat puluh satu orang pelajar di dalam dua kelas-kelas tangga ketiga, termasuk pelajar pendidikan khas. Projek kajian tindakan dikendalikan bersama oleh dua penyelia Universiti, tiga orang guru dan tiga bakal guru.

Sample Kajian – Sekolah di England

Bagaimanakah kajian dilakukan (prosedur)

1) Pengkaji mengenalpasti masalah yang berlaku.

2) Kajian semula

3) Pengkaji merancang tindakan yang hendak dilakukan.

4) Pengaji mengumpul datan dan menganalisis data yang telah diperolehi.

5) Penutup

Terdapat 2 kaedah yang digunakan

1) Konteks sekolah dan para peserta

- Kajian dilakukan dalam 2 kelas dan setiap pelajar mempunyai latar belakang yang berbeza.

- Guru memainkan peranan dalam memastiakan pelajar terlibat dalam kajian yang dilakukan.

2) Prosedur dan peralatan

- Bagi setiap kelas diperuntukkan 5 minit bagi setiap ujian yang diberikan yang dilakukan sekali seminggu dalam 10 minggu.

- Melihat kepada kemampuan pelajar menyelesaikan permasaalahan mengikut strategi pembelajaran mereka.

- Bagi membantu pelajar melakukan tugasan berbanding menghafal, ujian dan latihan dijalankan sekali dalam seminggu bagi setiap kelas.

- Markah dari setiap ujian yang dilakukan pelajar akan menjangkakan markan bagi ujian yang seterusnya.

1)Pengkaji memilih sample yang terlibat iaitu sekolah-sekolah di England.

2)Kumpul data melalui mesyuarat

3) Senaraikan sebab-sebab pelajar ponteng .

4)Langkah-langkah nak mengatasinya.

5) Memasukkan peratus kehadiran pelajar bagi setiap tindakan yang diambil ke dalam bentuk jadual.

Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data

1) Pengkaji mendapatkan maklumat awal melalui kitaran proses sedia kajian penyelidikan paradigma.

2) Data dalam kajian ini termasuk penyelidikan reflektif terhadap jurnal pengajaran, bersama dengan tugasan-tugasan pelajar dan teks daripada perbincangan dalam talian.

3) Perbincangan akhir dilakukan dengan menjalankan sesi temubual bersama dengan pelajar yang dijemput untuk membincangkan tentang bahagian-bahagian kursus yang membantu dan yang tidak mempengaruhi.

4) Analisis data dilakukan dengan pengkaji menjalankan kajian tindakan dengan mengubah amalan-amalan pengajaran dalam kursus berikutnya.

5) Kitaran ini telah diulang

tiga kali sebelum model pengajaran yang disampaikan

dalam bahagian terdahulu itu timbul.


1) Pengkaji mengumpul data dengan melihat markah yang diperolehi oleh pelajar sepanjang ujian yang dijalankan.

2) Data daripada setiap kelas di analisis secara berasingan kerana persekitaran penilaian bilik darjah adalah berbeza.

3) Data daripada kedua-dua kelas digabungkan untuk digunakan dalam mengutarakan persoalan mengenai kepentingan penglibatan pelajar.

1) Untuk mengenalpasti tahap kehadiran pelajar pengkaji mengadakan mesyuarat terancang selama 2 hari dengan semua sekolah.

2) Melibatkan ketua-ketua guru, kakitangan sekolah kanan, pegawai-pegawai kebajikan pendidikan dan kakitangan sokongan LEA.

3)Menyenaraikan sebab-sebab pelajar ponteng dan tidak hadir.

4) Guru mempelbagaikan pendekatan untuk mengurangkan ketidakhadiran iaitu secara lembut dan tegas.

Lihat perbezaan kehadiran pelajar melalui pendekatan yang berbeza.

Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian

1) Pengkaji memaparkan dapatan kajian berdasarkan dua kajian kes yang dijalankan oeh pelajar dengan membuat penilaian bagi kedua-dua hasil yang diperolehi.

2) Perbandingan hasil daripada kajian kes yang dilakukan dapat meningkatkan tahap kefahaman dan pembuktian terhadap data yang digunakan.

Pengkaji memaparkan dapatan kajian melalui 2 kriteria bagi kelas yang berbeza.

1) Ramalan dan markah pelajar bagi kelas kedua.

- Pengkaji memaparkan markah yang diperolehi oleh pelajar dan ramalan markah yang diperolehi melalui carta bar.

2) Refleksi Pelajar bagi kelas pertama.

- Bagi refleksi pelajar pengkaji memaparkan hasil dapatan melalui jadual yang merangkumi strategi yang digunakan dan tujuan dilakukan

1) Berdasarkan data yang diperolehi dari setiap sekolah.

2) Melalui pendekatan yang berbeza di mana setiap dapatan dinyatakan dalam bentuk jadual.

Bandingkan masalah yang dikaji antara jurnal


Pengkaji melakukan kajian yang bertujuan untuk membantu guru-guru baru agar lebih yakin dalam menyediakan model pengajaran mereka.

Pengkaji fokus kepada masalah yang di hadapi oleh bakal guru dalam menyampaikan pengajaran kepada pelajar.


Pengkaji melakukan kajian dengan membantu pelajar menguasai subjek matematik.

Pengkaji lebih fokus kepada pencapaian pelajar melalui sesi ujian yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pelajar dalam subjek matematik.


Pengkaji melakukan kajian untuk membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah peningkatan tahap ketidakhadiran pelajar ke sekolah.

Pengkaji lebih fokus kepada masalah tingkah laku pelajar.

Bandingkan bagaimana pengkaji melakukan ujian


Pengkaji melakukan kajian dengan melihat sejauhmana bakal guru boleh menyediakn model pengajarannya sendiri.

Dilakukan dengan menilai kaedah pengajaran yang digunakan semasa proses penilaian di lakukan.

Pengkaji melakukan kajian dengan menyediakan ujian kepada pelajar untuk melihat pencapaian mereka dari semasa ke semasa.

Pengkaji melihat pencapaian pelajar berdasarkan markah yang diperolehi berbanding dengan ramalan awal.

Pengkaji melakukan ujian dengan melihat peratusan ketidakhadiran pelajar bagi setiap sekolah melalui mesyuarat yang dijalankan.

Pengkaji mengenalpasti cara untuk mengatasi masalah tingkahlaku pelajar.

Apa yang dipelajarai daripada ketiga-tiga jurnalDaripada ketiga-tiga jurnal dapatlah di pelajari bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk melakukan penambahbaikan terhadap permasaalahan yang timbul. Pelbagai permasaalahan boleh di selesaikan atau di kurangkan sekiranya pengkaji menggunakan kaedah dan prosedur yang betul untuk melaksanakan kajian tindakan.

RINGKASAN JURNAL LAIN:

Huda Suhaily Binti Adam

Jurnal 1

Qualitative Assessment Across Language Barriers : An Action Research Study
By: Johannes C. Cronje
Source = HW:Wilson

Jurnal ini menerangkan tentang pengkaji sebagai seorang guru berusaha untuk menyelesaikan masalah pelajarnya yang berlainan penggunaan bahasa dengan pengkaji. Pengkaji melihat pelajar berkenaan tidak dapat berkomunikasi dengan guru dengan baik dan pengkaji melakukan kajian untuk melihat tahap kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran walaupun pengkaji menggunakan bahasa yang berbeza. Melalui kajian ini didapati bahawa guru boleh mengkaji peningkatan pemahaman pelajar bukan hanya melalui kefahaman terhadap penggunaan bahasa yang digunakan pelajar semata-mata, akan tetapi jika guru mempunyai masalah atau limitasi dari segi penggunaan bahasa yang berbeza dengan pelajar guru boleh melakukan pemerhatian melalui bahasa badan, konteks mata dan sebagainya selain dari penggunaan bahasa semata-mata.

Jurnal 2

An action Research Exploration Integrating Student Choice and Art Activities in a Sixth Grade Social Studies Classroom
By: Courtney Kosky
Source = Science Direct

Jurnal ini menerangkan tentang kajian yang dilakukan untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar melalui penggunaan aktiviti seni dan kreativiti dalam P&P matapelajaran pendidikan sosial dikalangan pelajar gred 6. Pengkaji ingin menilai sejauhmana penggunaan aktiviti seni dan kreativiti dalam P&P matapelajaran pendidikan sosial dapat menarik minat mereka dalam melakukan tugasan mereka dalam keadaan yang seronok. Melalui aktiviti seni guru juga dapat mencungkil bakat dan kreativiti pelajar. Selain itu bagi matapelajaran yang berfokuskan kepada pengetahuan am dan fakta seperti matapelajaran sosial ini pengunaan aktiviti penerokaan merupakan aktiviti yang bersesuaian dalam membantu pelajar mendapatkan pemahaman yang baik terhadap isi pengajaran.

Jurnal 3

The Effects of Pictures and Prompts on
the Writing of Students in Primary Grades : Action Research by Graduate Students at CaliforniaStates University, Northridge
By: Marilyn Joshua
Source = HW: Wilson

Jurnal ini menerangkan mengenai pengaruh gambar yang digunakan dalam P&P terhadap kemahiran penulisan pelajar. Hasil kajian tindakan ini memberikan gambaran bahawa apabila guru memilih tugasan menulis adalah penting bagi guru dalam mengkaji bahawa yang manakah berkesan samada penggunaan prompt yang digabungkan dengan gambar atau penggunaan prompt sahaja dalam meningkatkan kemahiran menulis dikalangan pelajar.

Nor Afifah Binti Yaacob

Jurnal 1:
Action Research (Kajian Tindakan)
By Eileen Ferrence

Jurnal ini menerangkan tentang kajian yang dilakukan oleh pengkaji untuk mengatasi masalah pelajar yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Langkah-langkah yang ditunjukkan merupakan prosedur yang perlu dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik.

1) Mengenal pasti masalah yang berlaku
2) Mengumpulkan dan mengorganisasikan data
3) Pentafsiran data
4) Tindakan berasaskan data
5) Refleksi

Pengumpulan data pula dilakukan dengan cara temu duga, diari, portfolio, nota lapangan, gambar, perakam suara, soal selidik, jurnal, survei dan sampel dari projek pelajar. Analisis data dengan menggunakan soalan yang diperoleh daripada data kelas, data individu dan kumpulan.

Jurnal 2:
How to Do Action Research in Your Classroom
(Bagaimana Untuk Menjalankan Kajian Tindakan Di Dalam Bilik Darjah Sendiri)
By Frances Rust and Christopher Clark

Jurnal ini menerangkan tentang bagaimana menjalankan kajian tindakan di dalam bilik darjah. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Menjelaskan tentang langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan oleh seorang pengkaji untuk melakukan kajian tindakan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji dalam kajian tindakan yang dilakukan ialah :

1) Membuat persetujuan – dipanggil inkuiri
2) Reka bentuk kajian – soalan dan jawapan
3) Memahami pengalaman – data dan analisis
4) Permulaan semula – baru dan soalan lebih baik
5) Memperbaiki latihan – pengajaran daripada pengalaman

Penggumpulan data yang dilakukan oleh pengkaji ialah dengan menggunakan soal selidik , pemerhatian, survei, sampel kerja pelajar, lukisan, gambar, temu bual, jurnal, peta bilik darjah dan rekod anekdot.

Pengkaji memaparkan hasil dapatan dalam bentuk graf

Jurnal 3:
Teaching Action Research on the Web
(Mengajar Kajian Tindakan dalam Laman Web)
By Ian Hughes

Jurnal ini menerangkan tentang kajian yang dilakukan oleh pengkaji tentang kaedah mengajar kajian tindakan melalui laman web. Prosedur bagi kajian tindakan ini ialah melalui 5 peringkat yang merangkumi:

1) Kertas cadangan untuk projek pengajaran
2) Refleksi, perbincangan serta email komunikasi dan virtual atau bersemuka tentang set pengajaran
3) Menggunakan empat kitaran atau fasa iaitu merancang, tindakan, gambaran dan pemerhatian.
4) Reka bentuk untuk terbitan elektronik
5) Menulis dan menghantar laporan kajian tindakan

Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian , menggunakan laman web, soalan dan kajian perpustakaan bagi melakukan pengumpulan data bagi permasalahan yang dikaji.

0 comments: